lymh 发表于 2017-7-30 16:34:11

首页产品显示数量的个数在哪里设置?

首页产品显示数量的个数在哪里设置?
比如默认模板,首页有8个产品,想让它首页显示12个或者16个怎么显示啊?
求大神帮忙解答一下,谢谢!

admin 发表于 2017-7-30 16:36:19

已经找到了,index.html里面设置,下面的红色8就是产品数量了。

<!--产品 开始-->
                  <div class="right_title">
                           <span class="more" ><a href="{$T4|ChannelUrl}" target="_blank">{$Think.lang.More}...</a></span>
                           <h2>{$T4|ChannelName}</h2>
                   </div>
                   <div class="right_body">
                        <ul class="gridlist">
                               <!--循环开始-->
                               <infolist id="f" channelid='$T4' top="8" timeformat="Y-m-d"  infotime="5" >      
                                   <li>
                                       <a href="{$f.InfoUrl}" target="_blank">
                                            <img src="{$f.InfoPicture|DefaultPicture}" title="{$f.InfoTitle}" alt="{$f.InfoTitle}" />
                                       </a><br />
                                      <a href="{$f.InfoUrl}" target="_blank" title="{$f.InfoTitle}">{$f.InfoSTitle}</a>
                                  </li>
                              </infolist>
                              <!--循环结束-->
页: [1]
查看完整版本: 首页产品显示数量的个数在哪里设置?